Плотность момента импульса vs момент импульса

Last modified by Alexey Popov on 2019/08/26 19:47

E t = \frac{c^2 \, H^3}{6 \pi \, G}t^2 = 9.93\cdot 10^{-27} (erg\cdot s)

\left [\frac{kg\, m^2}{s^2}\, s \left ] = \left [\frac{kg\, m^2}{s} \left ] \neq \left [\frac{m^2}{s^2} \frac{1}{s^3} \frac{kg \, s^2}{m^3}s^2 \right] = \left [ \frac{kg\, m^2}{m^3 \, s} \right]

Tags:
Created by Alexey Popov on 2019/08/26 19:42